Modalitatile de contestare a deciziei autoritaţii sau a institutiei publice în situaţia în care persoana se considera vatamata în privința dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autoritaţii sau instituţiei publice careia i-a fost solicitată informaţia.
Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevedererilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ne 544/2001. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative.
Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, deasemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Formular-tip de solicitare informaţii de interes public şi formular -tip reclamaţie administrativă se regăsesc pe site-ul www.alunu.ro la secţiunea Informaţii publice-formulare / Modalitate de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatia administrativa.
Alegeri Proiecte/Investitii Situatii de Urgenta Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Alunu SC PRIMCONS ALUNU SRL Rapoarte financiare anuale Urbanism Registrul Agricol Impozite si taxe locale Stare civila Asistenta Sociala Cariera Achizitii Publice ANUNŢ Gazeta de alunu